[NULLED] phpAnalytics v3.6.0 – Web Analytics Platform (SaaS)

[NULLED] phpAnalytics v3.6.0 – Web Analytics Platform (SaaS)

π•Ύπ–šπ–•π–Šπ–—π–’π–†π–“

phpAnalytics is a privacy focused, web analytics software solution. It provides detailed web traffic reports, such as Realtime, Overview, Acquisitions, Behavior, Geographic, Technology, Events, and more.

User Features

 • DASHBOARD – Get the overview of your account and your tracked websites.
 • STATS – Get specific statistics & analytics reports for a website.
 • EXPORT – Export your statistics & analytics reports in CSV format.
 • NOTIFICATIONS – Get periodic emails about your websites performance.
 • CHECKOUT – Checkout through PayPal, Stripe, Razorpay, Paystack, Coinbase, Crypto.com, and Bank transfer.

Admin Features

 • DASHBOARD – Get an overview of the website’s activity.
 • SETTINGS – Change the website’s various configuration options.
 • PAYMENTS – Manage the Payments. View, approve or decline the Payments.
 • PLANS – Manage the Plans. Create, edit, suspend or view Plans.
 • TAX RATES – Manage the Tax Rates. Create, edit, suspend or view Tax Rates.
 • COUPONS – Manage the Coupons. Create, edit, suspend or view Coupons.
 • USERS – Manage the Users. View, edit, delete or suspend accounts.
 • WEBSITES – Manage the Websites. View, edit or delete the Websites.

Changelog v3.6.0Β β€” 15 January 2023

 • Improved the UI for the Pricing Plans
 • Fixed the Visibility field being disabled when editing a Page from the Admin Panel
 • Fixed the Payments filter not including Cancelled payments when searching by Invoice ID
 • Fixed the User dashboard date filter not being remembered when filtering results
 • Other minor improvements

 

Avatar of π•Ύπ–šπ–•π–Šπ–—π–’π–†π–“
π•Ύπ–šπ–•π–Šπ–—π–’π–†π–“
Welcome to my profile...