[GPL] Oxygen v5.21 – WooCommerce WordPress Theme

[GPL] Oxygen v5.21 – WooCommerce WordPress Theme

π•Ύπ–šπ–•π–Šπ–—π–’π–†π–“

Oxygen is a WooCommerce theme, built exclusively for online shopping and offers a great variety of options to customize the look and feel of the theme via theme options panel.

You can choose between 4 header types, change typography, toggle shop and blog settings and create unique page layouts with WPBakery Page Builder premium plugin, which comes free as a part of the theme.

Slider Revolution its also included as a free component for the theme and you can create great beautiful and stunning slides for your site.

Oxygen is featured on Behance and the theme is updated regularly!

Changelog – v5.21

  • WooCommerce 6.3 compatibility added
  • WordPress 5.9.x compatibility added
  • PHP 8.1 support
  • WPBakery Page Builder plugin updated to version – 6.8
  • Slider Revolution plugin updated to version – 6.5.17
  • Minor bug fixes and improvements

 

Avatar of π•Ύπ–šπ–•π–Šπ–—π–’π–†π–“
π•Ύπ–šπ–•π–Šπ–—π–’π–†π–“
Welcome to my profile...