[GPL] IvyPrep v1.5.3 – Education & School WordPress Theme

[GPL] IvyPrep v1.5.3 – Education & School WordPress Theme

π•Ύπ–šπ–•π–Šπ–—π–’π–†π–“

Ivy School WordPress Theme – a modern and beautiful theme for School, College, University and any educational institutions. With the successful of The Top-Selling Education WordPress Theme (Eduma) and the most beautiful WordPress LMS Theme – Course Builder theme, we built this theme Ivy School – School and University WordPress Theme with the most advanced features and functions from Eduma and Course Builder combined to give you the most powerful and complete solution for building online course website, selling online course and also operation an online school as well as an offline school. The range of features for Ivy School includes creating online courses with lessons and quizzes, online classes, list of courses, teacher profile, student profile, lesson and quiz management, selling course online or offline with multiple payment method, student management,…

 

IvyPrep Key Features

 • 2Checkout Integration
 • Authorize.net Integration
 • bbPress Forum Integration
 • BuddyPress Integration
 • Certificates
 • Co-instructors
 • Collections
 • Content Drip
 • Gradebook
 • myCRED Integration
 • Paid Membership Pro Integration
 • Sorting Choice Question Type
 • Stripe Integration
 • WooCommerce Integration

Changelog v1.5.3 – 22 June 2023

 • Update out of date with WooCommerce
 • un-recommend plugin AnyWhere Elementor and recommend plugin Thim Elementor Kit for demo use Elementor
 • Fixed some minor bugs Layout in demo

 

Avatar of π•Ύπ–šπ–•π–Šπ–—π–’π–†π–“
π•Ύπ–šπ–•π–Šπ–—π–’π–†π–“
Welcome to my profile...